Kleurenleer - VBK Uitgeverij


Voor VBK Belgie  mag ik dit boek bespreken, waarvoor dank!

Deze uitgave van Kleurenleer van Johannes Itten is een jubileumeditie. De verkorte uitgave - zonder de reproducties van de schilderijen - van het beroemde boek Kunst der Farbe (in het Nederlands verschenen onder de titel Kunst en kleur), bestaat ruim 50 jaar in Nederland. Deze studie-uitgave geeft overigens de gehele kleurentheorie weer. Het is een zeer bruikbaar boek dat bestemd is voor kunstenaars, docenten en studenten van kunst- en ontwerpopleidingen, en voor allen die zich voor kleur interesseren. Bron :KOSMOS

----------------------------------------------------------------- 

Dit boek heeft 22 onderwerpen : Ik zal er een paar laten zien in deze bespreking

kleuren in de natuurkunde : De natuurkundige Isaac Newton heeft in 1676 met een proef aangetoond dat het zonlicht door middel van een driekantig prisma ontbonden kan worden in de kleuren van het spectrum.In dit spectrum zijn alle hoofdkleuren aanwezig, behalve purper. Newton heeft zijn proef op een navolgde wijze uitgevoerd : Door een spleet valt zonlicht binnen op een driekantig prisma. In dit prisma wordt de witte lichtstraal in de spectraalkleuren ontbonden .Men kan deze waaierachtig uitgespreiden lichtstraal op een scherm ontvangen en verkrijgt de band met de spectraalkleuren. Van rood via oranje, geel , groen en blauw tot violet breidt zich een doorlopende ,  dat wil zeggen samenhangende kleurenband uit. Brengt men de kleuren van de band met een verzamellens weer bij elkaar, dan verkrijgt men op een tweede scherm door additie ( optelling ) van de kleuren weer wit licht. De kleurenband is ontstaan door breking . Er zijn nog andere soorten van kleurvoortbrenging langs natuurkundige weg ... ( wil je meer weten over dit onderwerp : kan je het boek kopen ) 


----------------------------------------------------------------- 

De twaalfdelige kleurencirkel : In de constructieve kleurenleer ontwikkelen we de twaalfdelige kleurencirkel uit de primaire kleuren geel-rood-blauw. Het is bekend , dat ieder die normaal kleuren kan zien kan in staat is rood te vinden dat niet blauwachtig en niet geelachtig is, een geel nog groenig nog roodachtig en een blauw dat niet roodachtig en niet groenig is. Het is aan te bevelen om voor de controleren van elk kleur, deze tegen neutraal-grijze achtergrond te bekijken. De primaire kleuren moeten zo zorgvuldig mogelijk worden uitgezocht. In een gelijkzijdig driehoek plaatsten we de primaire kleuren Zo, dat geel boven, rood rechts beneden en blauw links beneden staat. De driehoek is een cirkel gevat waarin we een zeshoek construeren. In de resterende driehoeken plaatsen we de drie mengkleuren, gevormd uit telkens twee primaire kleuren. Op de wijze krijgen we secundaire kleuren ... ( wil je meer weten over dit onderwerp : kan je het boek kopen ) 


-----------------------------------------------------------------

Kleurcontrasten : Men spreekt van contrast wanneer er tussen twee vergelijken kleurwerkingen duidelijke verschillen of intervallen kunnen worden waargenomen. Wanneer deze verschillen groeien tot het maximale, dan spreek men van tegengestelde gelijke of polaire contrasten. Onze zintuigen kunnen slechts door middel van vergelijking waarnemingen doen. ... ( wil je meer weten over dit onderwerp : kan je  het boek kopen ) 

De zeven kleurencontrasten zijn :
Het kleur-tegen-kleurcontrast
Het licht-donker contrast
Het koud-warmcontrast
Het complementair contrast

Het simultaan contrast
Het kwaliteitscontrast
Het kwantiteitscontrast

Ik heb 4 soorten kleurencontrasten ingekleurd : 4 kleine mandala's

1 - kleur-tegen-kleurcontrast : Het
kleur-tegen-kleurcontrast is het eenvoudigste van de zeven contrasten. Het stelt geen hoge eisen aan het kleurenzien, omdat het kan worden opgeroepen door bruikmaking van alle zuivere kleuren in hun sterkste lichtkracht. ... ( wil je meer weten over dit onderwerp : kan je  het boek kopen )


2 - licht-donker contrast : Licht en duisternis, licht en donker als polaire contrasten zijn voor het menselijk leven en de gehele natuur van grote, fundamentele betekenis. Voor de schilder zijn de kleuren wit en zwart het sterkst expressiemiddel voor licht en donker. Zwart en wit zijn in hun werking in elk opzicht tegengesteld, tussen beide lig het rijk van de grijze tonen en van de kleuren. ( wil je meer weten over dit onderwerp : kan je  het boek kopen )


3 - Het mag vreemd lijken om uit het optisch ervaringsgebied van de kleuren en temperatuurgevoel te willen aflezen. Proeven hebben aangetoond dat in twee werkruimten waarvan de ene blauwgroen en de andere roodoranje geschilderd was, het gevoel voor koude en warmte tot vier graden verschilde. In de blauwgroene ruimte ervaren de mensen een binnentemperatuur van 15 graden als koud, terwijl zij zich in de roodoranje ruimte pas bij 11 graden koud voelden. Dat betekend  wetenschappelijk onderzocht , dat blauwgroene de impuls van de bloedcirculatie tempert, terwijl roodoranje hem activeert... Zo zijn blauwgroen en  roodoranje als polen van het koude en warme altijd koud of warm, terwijl de andere kleuren uit de kleurencirkel nu eens warm of koud lijken ... ( wil je meer weten over dit onderwerp : kan je  het boek kopen )


4 - Twee pigmentkleuren die gemengd een neutrale grijs geven, duiden wij aan als complementaire kleuren. Natuurkundig zijn twee gekleurde lichten die met elkaar gemengd wit licht opleveren, eveneens complementair. Twee gecomplementaire kleuren vormen een merkwaardig  paar. Ze zijn tegenovergesteld, versterken elkaar wederkerig., verhevigen elkaar tot het hoogste stralingskracht , wanneer ze naast elkaar staan en vernietigen elkaar als ze gemengd worden tot grijs, zoals vuur en water. ...( wil je meer weten over dit onderwerp : kan je  het boek kopen ) -----------------------------------------------------------------

De kleurenbol : De kleurenbol geeft de volgende mogelijkheden tot weergave van kleuren

1 - De zuivere prismatische kleuren die op de equatorzone van het boloppervlak liggen. 

2- De mengingen van de prismatische kleuren met wit en zwart in de helderheidszones van het boloppervlak.
3 - De mengtonen van de complementaire kleurenparen die in de horizontaalsneden zichtbaar gemaakt worden. 
4 - De mengtonen van twee complementaire kleuren die opgehelderd naar wit en verdonkerd naar zwart, in de verticaalsneden kunnen worden uitgebeeld . 


-----------------------------------------------------------------

Kleurenleer kost €24.99ISBN: 9789043919289
Pagina's: 96
Afmeting: 214 mm x 212 mm x 15 mm
Taal: Nederlands
Uitgever: VBK Media
Genre: Tekenen, schilderen, kalligrafie